Kent - 14.12.2012

Bursa Hakimiyet - 14.12.2012

Olay - 14.12.2012

Hürriyet - Bursa - 12.12.2012

Olay - 12.12.2012

Yeni Dönem - 12.12.2012

Hürriyet - Bursa - 09.12.2012

Olay - 07.12.2012

Hürriyet - Bursa - 07.12.2012

Bursa Hakimiyet - 07.12.2012

Bursa Hakimiyet - 07.12.2012

Bursa Hakimiyet - 05.12.2012

Olay - 02.12.2012

Olay - 01.12.2012

Hürriyet - Bursa - 01.12.2012

Milliyet Bursa - 30.11.2012

Kent - 29.11.2012

Bursa Hakimiyet - 29.11.2012

Yeni Dönem - 28.11.2012

Bursa Hakimiyet - 27.11.2012

Posta - Bursa - 25.11.2012

Olay - 24.11.2012

Hürriyet - Bursa - 24.11.2012

Kent - 23.11.2012

Yeni Dönem - 16.11.2012

Olay - 11.11.2012

Paparazzi - 11.11.2012

Posta - 10.11.2012

Sabah - Bursa - 09.11.2012

Sabah - Bursa - 09.11.2012

Bursa Hakimiyet - 08.11.2012

Hürriyet - Bursa - 08.11.2012

Yeni Dönem - 07.11.2012

Olay - 04.11.2012

Olay - 04.11.2012

Kent - 04.11.2012

Bursa Hakimiyet - 04.11.2012

Olay - 02.11.2012

Hürriyet - Bursa - 02.11.2012

Yeni Dönem - 02.11.2012

Bursa Hakimiyet - 01.11.2012

Bursa Hakimiyet - 23.10.2012

Olay - 23.10.2012

Hürriyet - Bursa - 20.10.2012

Yeni Dönem - 19.10.2012

Bursa Hakimiyet - 19.10.2012

Olay - 10.10.2012

Kent - 10.10.2012

Bursa Hakimiyet - 09.10.2012

Yeni Dönem - 08.10.2012

Posta-Bursa - 08.10.2012

Kent - 08.10.2012

Bursa Hakimiyet - 08.10.2012

Kent - 07.10.2012

Bursa Haber - 02.10.2012

Kent - 02.10.2012

Bursa Hakimiyet - 02.10.2012

Olay - 02.10.2012

Bursa Hakimiyet - 20.09.2012

Kent - 20.09.2012

Olay - 20.09.2012

Hürriyet - Bursa - 14.09.2012

Sabah - Bursa - 14.09.2012

Olay - 12.09.2012

Bursa Hakimiyet - 12.09.2012

Kent - 14.07.2012

Bursa Hakimiyet - 14.07.2012

Yeni Dönem - 14.07.2012

Bursa Hakimiyet - 10.07.2012

Hürriyet - Bursa - 08.07.2012

Kent - 05.07.2012

Olay - 04.07.2012

Bursa Hakimiyet - 17.06.2012

Olay - 16.06.2012

Hürriyet - Bursa - 14.06.2012

Olay - 13.06.2012

Hürriyet - 08.06.2012

Olay - 06.06.2012

Olay - 03.06.2012

Bursa Hakimiyet - 02.06.2012

Olay - 29.05.2012

Hürriyet - Bursa - 28.05.2012

Olay - 27.05.2012

Olay - 26.05.2012

Hürriyet - Bursa - 25.05.2012

Olay - 23.05.2012

Hürriyet Bursa - 22.05.2012

Kent - 21.05.2012

Olay - 21.05.2012

Hürriyet Bursa - 20.05.2012

Hürriyet Bursa - 20.05.2012

Bursa Hakimiyet - 08.05.2012

Bursa Hakimiyet - 07.05.2012

Olay - 07.05.2012

Olay - 07.05.2012

Sabah Bursa - 07.05.2012

Olay - 18.04.2012

Çekirge - 16.04.2012

Belle Magazin - 12.04.2012

Belle Magazin - 12.04.2012

Sayfa: [1].[2].[3].[4].[5].[6].[7].[8].[9].[10].[11].[12].13 [14].[15].[16].[17].[18].[19].[20].[21].[22].
YUKARI