Olay - 03.06.2012

Bursa Hakimiyet - 02.06.2012

Olay - 29.05.2012

Hürriyet - Bursa - 28.05.2012

Olay - 27.05.2012

Olay - 26.05.2012

Hürriyet - Bursa - 25.05.2012

Olay - 23.05.2012

Hürriyet Bursa - 22.05.2012

Kent - 21.05.2012

Olay - 21.05.2012

Hürriyet Bursa - 20.05.2012

Hürriyet Bursa - 20.05.2012

Bursa Hakimiyet - 08.05.2012

Bursa Hakimiyet - 07.05.2012

Olay - 07.05.2012

Olay - 07.05.2012

Sabah Bursa - 07.05.2012

Olay - 18.04.2012

Çekirge - 16.04.2012

Belle Magazin - 12.04.2012

Belle Magazin - 12.04.2012

Bursa Hakimiyet - 11.04.2012

Bursa Hakimiyet - 11.04.2012

Olay - 09.04.2012

Bursa Hakimiyet - 06.04.2012

Bursa Hakimiyet - 03.04.2012

Olay - 03.04.2012

Olay - 27.03.2012

Bursa Hakimiyet - 27.03.2012

Bursa Hakimiyet - 26.03.2012

Olay - 26.03.2012

Posta - 25.03.2012

Hürriyet Bursa - 24.03.2012

Hürriyet Bursa - 24.03.2012

Hürriyet Bursa - 23.03.2012

Bursa Hakimiyet - 23.03.2012

Bursa Hakimiyet - 23.03.2012

Olay - 22.03.2012

Olay - 21.03.2012

Bursa Hakimiyet - 20.03.2012

Hürriyet Bursa - 20.03.2012

Haber Magazin - 19.03.2012

Bursa Hakimiyet - 18.03.2012

Yeni Dönem - 17.03.2012

Hurriyet Bursa - 16.03.2012

Kent - 16.03.2012

Bursa Hakimiyet - 15.03.2012

Olay - 15.03.2012

Hürriyet Bursa - 08.03.2012

Olay - 07.03.2012

Bursa Hakimiyet - 07.03.2012

Bursa Hürriyet - 06.03.2012

Olay - 06.03.2012

Bursa Hakimiyet - 04.03.2012

Olay - 28.02.2012

Olay - 25.02.2012

Olay - 22.02.2012

Olay - 22.02.2012

Posta - 19.02.2012

Olay - 18.02.2012

Bursa Hakimiyet - 18.02.2012

Yeni Dönem - 17.02.2012

Kent - 17.02.2012

Hürriyet Bursa - 16.02.2012

Hürriyet Bursa - 16.02.2012

Olay - 16.02.2012

Bursa Hayat - 16.02.2012

Bursa Haber - 16.02.2012

Hürriyet Bursa - 13.02.2012

Hürriyet Bursa - 13.02.2012

Olay - 09.02.2012

Kent - 08.02.2012

Bursa Hakimiyet - 07.02.2012

Hürriyet Bursa - 27.01.2012

Hürriyet Bursa - 23.01.2012

Bursa Hakimiyet - 23.01.2012

Olay - 21.01.2012

Kent - 17.01.2012

Olay - 17.01.2012

Haber Magazin - 16.01.2012

Yeni Dönem - 16.01.2012

Kent - 15.01.2012

Posta - 14.01.2012

Olay - 11.01.2012

Bursa Hakimiyet - 11.01.2012

Posta - 07.01.2012

Bursa Haber - 06.01.2012

Bursa Hakimiyet - 05.01.2012

Olay - 05.01.2012

Gerçek - 05.01.2012

Yeni Dönem - 05.01.2012

Bursa Hayat - 05.01.2012

Bursa Haber - 05.01.2012

Bursa Hakimiyet - 02.01.2012

Kent - 01.01.2012

Bursa Hakimiyet - 31.12.2011

Hürriyet Bursa - 30.12.2011

Mudanya - 29.12.2011

Olay - 28.12.2011

Sayfa: [1].[2].[3].[4].[5].[6].[7].[8].[9].[10].[11].[12].13 [14].[15].[16].[17].[18].[19].[20].[21].
YUKARI